اجاره نامه منزل

 

 

 

موجر:

خانم/ آقای...........فرزند………بهشمارهشناسنامه………صادرهاز………. تلفن…….. آدرس……… /شرکت………بهشمارهثبت…………تلفن………آدرس……بامدیریت……… (بهموجبروزنامهرسمی شماره ………مورخ. . . . . . . . . . .)

مستأجر:

خانم/ آقای……فرزند………بهشمارهشناسنامه………صادرهاز………. تلفن…….. آدرس……… /شرکت………بهشمارهثبت…………تلفن………آدرس……بامدیریت……… (بهموجبروزنامه رسمی شماره ………مورخ . . . . . . . . . . )

۲- مورد اجاره

دانگ یک باب مغازه/ یک دستگاه آپارتمان/ یک باب ساختمان واقع در شهر ……خیابان…… کوچه ……شماره………کهمشخصاتثبتی آن به شرح آتی است:

پلاک ثبتی اصلی………پلاکثبتی فرعیمنطقهثبتی……مساحتسایر مشخصات ……مورداجارهبهموجبپروانهساختمانشماره……مورخوگواهی پایان کار مورخ ……شماره……دارای کاربری تجاری است و برای شغل اجارهدادهمی شود.

تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح ذیل است:

 

۳- مدت اجاره

………سال/ماه شمسی که آغاز آن ……می باشد.

۴- مبلغ اجاره

برای تمام مدت ………..........…ریال معادل ....................توماناستکه: ۱- مبلغ ………ریال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت می شود. ۲- طی……فقرهچکبهموجرپرداختشد. ۳- طی……فقرهسفتهبهموجرپرداختشد. ۴- مستأجر در اول ماه مبلغ ……ریال به حساب جاری شماره ……شعبه………بانک……واقعدر……بهنامموجرواریز خواهد کرد و بری الذمه خواهد شد. ۵- سایر روش های دیگر پرداخت ……… (باتفصیل نوشته شود).

۵- سرقفلی

۱-۵- مستأجر هیج وجهی بابت سرقفلی پرداخت نکرده است و به این ترتیب هیچ حقی نسبت به سرقفلی و حقوق صنفی متعقله به ملک ندارد و در انقضاء مدت چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

۲-۵- مستأجر مبلغ ………ریال به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرد و بین طرفین مقرر گردید:

الف- این وجه متعلق به موجر است و در قبال پرداخت آن با اجاره دادن ملک به مستأجر با شرایط و مبلغ مندرج در این اجاره نامه موافقت کرده است و برای این سرقفلی هیچ ما بازاء و عوض دیگری در نظر گرفته نشده و در انقضاء مدت مستأجر مکلف به تخلیه است و چیزی بابت سرقفلییا عوض آن دریافت نخواهد کرد.

ب- در پایان مدت و زمان تخلیه معادل همین مبلغ به مستأجر پرداخت خواهد شد. افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت سرقفلی تأثیری در این امر نخواهد داشت.

ج- در پایان مدت رقم پرداختی مستاجر به علاوه مبلغی که بر مبنای شاخص بانک مرکزی جبران کاهش ارزش پول را با توجه به مدت اجاره بکند به مستأجر تأدیه خواهد شد.

د- در پایان مدت سرقفلی متعلق به محل بر مبنای نرخ عادله و قیمت معاملاتی زمان تخلیه به مستأجر پرداخت خواهد شد. منظور از نرخ عادله و قیمت معاملاتی وجهی است که مستأجرین جهت اجاره کردن مورد اجاره این سند، با مدت و شروط مشابه و مبلغ اجاره‌ای معادل مبلغ احاره این سند به علاوه نرخ تورم به نسبت مدت اجاره، آمادگی پرداخت آن را به عنوان سرقفلی دارند. در صورت عدم توافق در این خصوص، نظر هیأتی متشکل از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری متبع خواهد بود.

۶- شروط ضمن عقد

۱-۶- مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد/ دارد.

۲-۶- مورد اجازه صرفاً برای شغل اجارهدادهشدهومستأجربههیچ وجه حق تغییر شغل ندارد.

۳-۶- حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستأجر است. و باید در انقضاء مدت، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد.

۴-۶- تعمیرات جزئی عین مستأجره بر عهده مستأجر و تعمیرات کلی بر عهده موجر است.

۵-۶- پرداخت هزینه آب و برق و گاز و تلفن بر عهده مستأجر است.

۶-۶- پرداخت هزینه نگهداری (شارژ) ساختمان بر مبنای مصوبات هیات‌ مدیره بر عهده مستأجر/موجر است و تغییرات این ارقام نیز مورد قبول می‌باشد.

۷-۶- اسقاط کافه خیارات منجمله غبن- به هر درجه‌ای که باشد- از طرفین به عمل آمد.

۸-۶- مستأجر مکلف است مالیات ها و عوارض کسبی و حق بیمه کارگران و کارکنان خود را به موقع پرداخت و نیز در کسب و کار خود ضوابط قانونی و شرعی را دقیقاً رعایت کند.

۹-۶- تأخیر در پرداخت اجاره بها برای موجر حق فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را ایجاد خواهد کرد. در این حالت حق مستأجر نسبت به سرقفلی نیز (در صورت وجود) ساقط خواهد شد. تخلف مستأجر از هر یک از شروط مندرج در این سند نیز همین آثار را خواهد داشت.

این اجاره نامه در تاریخ………باحضورآقایان:

۱- ………………… فرزند ………بهشمارهشناسنامه……آدرس …………

۲- ………………… فرزند………بهشمارهشناسنامه………آدرس …………

افراد معتمد موجر و مستأجر که به عنوان شاهد ذیل آن را امضاء کرده‌اند. در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضاء و مبادله شد.

قسمت ها و مطالب زاید در هر دو نسخه قلم زده و ابطال شده است.

امضاء موجر                                                                           امضاء مستأجر                                                                               امضاء شاهد ۱                                                                                     امضا شاهد

 

 

برای دانلود فایل ورد(doxe) بر روی گزینه 

کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

اجاره نامه زمین

 

 

 

 

 

قرارداد اجاره نامه مغازه 
ماده 1 –  طرفین قرارداد
1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................
1-2 مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .      
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب ...............
یا نماینده شرکت   .........................   به شماره ثبت   ................   که سمت وی با نامه رسمی شماره ..............  به تاریخ .............   از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.
ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک واحد تجاری/مغازه به  شماره پلاک ثبتی                فرعی از                  اصلی بخش                      به زیربنای                 متر مربع واقع در طبقه      مجتمع تجاری/خیابان              به نشانی                                                                   و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره                      و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.
ماده 3 –  مدت اجاره
مدت اجاره برابر است با :           ماه/سال که تاریخ شروع آن از                و خاتمه آن به تاریخ                     هجری شمسی است.
ماده 4 –  اجاره بها و نحوه پرداخت
۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال، از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت                                             به نام                           نزد بانک                واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد      فقره چک به شماره های                                                                    عهده بانک              به موجر تحویل داده شده است. 
۴-۲  مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.
ماده 5 –  تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.
ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد
۶-۱ مورد اجاره برای استفاده                                   به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد استفاده کند.
4- طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را از خود اسقاط می نماید.
۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.
۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .
۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره مرکز تجاری نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .
۶-۷ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .
۶-۸ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می باشد .
۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.
چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره، مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .
هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد، باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.
۶-۱۳ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.
 ۶-۱۱  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ                       ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اجرت المثل ناشی از تاخیر تخلیه با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.
۶-۸ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.
تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.
ماده 7- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده 8- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.
ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.
 
                        امضاء و اثر انگشت موجر                                               نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست
                        امضاء و اثر انگشت مستأجر                                           نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

 

 

 

 

بر روی گزینه (docx) برای دانلود فایل

کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

اجاره نامه زمین

 

 

 

 

 

 

به نام خدا
موجر :
خانم/ آقاي……..فرزند……….به شناسنامه شماره……….به نشاني……..شركت………..ثبت شده به شمارة …………به نشاني………..با مديريت ……….(به موجب روزنامه رسمي شماره ……….مورخ ……..)
شریک  موجر :
خانم/ آقاي………كه با اختيار حاصله از وكالتنامة شماره…….مورخ……..تنظيمي در دفترخانة………..اين اجاره نامه را امضاء كرده است.
شریک دوم موجر :
خانم/ آقاي………فرزند……..به شناسنامه شماره………صادره از………..به نشاني…………شركت………..ثبت شده به شمارة……….به نشاني………با مديريت………..(به موجب روزنامه رسمي شماره ……..مورخ……..).
مورد اجاره: 
زمین کشاورزی.......................................واقع در شهر ............خيابان …….. كوچه ……..شماره ……….كه مشخصات ثبتي آن به شرح آتي است:
پلاك ثبتي اصلي……….پلاك ثبتي فرعي……..منطقه ثبتي ………مساحت……..ساير مشخصات……….مورد اجارة به موجب پروانه ساختمان شماره ……….مورخ ……..و گواهي پايان كار مورخ ………شماره ………داراي كاربري تجاري است و براي شغل……….اجاره داده مي‌شود.
تجهيزات و امكانات مورد اجاره به شرح ذيل است:
۱-نوار تیپ:
۲-تخم:                                                                                   بر عهده ........................
۳-تراکتور:
۴-سم و کود:
براي تمام مدت…………..ريال معادل…………تومان است كه: مبلغ ………..ريال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسيد به موجر پرداخت می شود. طي ………فقره چك به موجر پرداخت شد. طي ……..فقره سفته به موجر پرداخت شد. مستأجر در اول ماه مبلغ ………ريال به حساب جاري شماره ………شعبة…………بانك ……….واقع در……….به نام موجر واريز خواهد كرد و بري الذمه خواهد شد. ساير روشهاي دیگر پرداخت .......... (با تفصيل نوشته شود).
اين قرارداد در تاريخ …………....با حضور آقايان:
1-     .......................فرزند……….به شناسنامه………به نشاني…………
2-     .......................فرزند……….به شناسنامه………به نشاني…………
افراد معتمد موجر و مستأجر كه به عنوان شاهد ذيل آن را امضاء كرده‌اند. در دو نسخه با اعتبار واحد تنظيم و امضاء و مبادله شد.
قسمتها و مطالب زايد در هر دو نسخه قلم زده و ابطال شده است.حق فروش با کسی که مشتری نقد با فیمت بالاتر داشته باشد

امضاء شریک۲                                امضا شریک ۲                                         امضا شریک ۳                           امضا شریک۴

                         امضاء شاهد ۱                                                                                        امضاء شاهد ۲

 

 

 

 بر روی گزینه  ( docx )برای دانلود فایل ورد 

کلیک کنید