برنامه نویسان
رضاحسینی/گروه بیان/محمدرضا عبادالله

پشتیبانان مجازی
نیوشا روح انگیز / فاطمه کوه کن

مدیریت و برنامه ریزی:
رضاحسینی