برنامه نویسان : گروه استار نت

پشتیبانان مجازی : فاطمه کوه کن

مدیریت و برنامه ریزی : رضاحسینی