1 کلیک بر روی ثبت مدرسه جدید در بالای سایت

2 وارد کرئن ایمیل (هر ایمیل یک بار قابل استفاده استت)

3ثبت مشخصات مدیر و مدرسه