نظام اموزشی  ۶-۳-۳

سؤالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

(ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)

دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی  
سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13) دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی دفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی
سؤالات گروه آزمایشی هنر (ساعت 21:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13) دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی  
سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 98/04/14) دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی  
سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت 20:30 روز جمعه مورخ 98/04/14) دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی دفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه
سؤالات خارج از کشور (ساعت 16:00 روز یکشنبه 98/04/16)

دفترچه عمومی(گروه های ریاضی - تجربی - هنر-زبان)

 

 

 

 

 

 

دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)

 

 

 

 

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

 

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

 

 

 

 

 

دفترچه اختصاصی گروه زبان

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

 

 

 

دفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

 

 

ترمی واحدی

 

سؤالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

(ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)

 

 

دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی  

 

 

سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)

 

دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی دفترچه اصول و عقاید فقه

 

سؤالات گروه آزمایشی هنر

(ساعت 21:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13)

 

 

دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی  

 

سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 98/04/14)

 

 

دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی دفترچه بهیاری

 

سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت 20:30 روز جمعه مورخ 98/04/14)

 

دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی دفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه

 

 

سؤالات خارج از کشور (ساعت 16:00 روز یکشنبه 98/04/16)

 

دفترچه عمومی(گروه های ریاضی - تجربی - هنر-زبان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

 

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی
(اصول و عقاید فقه مخصوص فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی معارف اسلامی)

 

 

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

 

 

 

 

 

 

 

 

دفترچه علوم تجربی (بهیاری)

 

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

 

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

 

دفترچه اختصاصی گروه زبان

 

دفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

منبع: سایت سنجش